Všeobecně závazné podmínky rezervace a prodeje vstupenek platné v organizaci Smetanův dům Litomyšl

Publikováno: 10.10.2022

Všeobecně závazné podmínky rezervace a prodeje vstupenek platné v organizaci Kino Sokol a Smetanův dům Litomyšl

Předmět obchodních podmínek

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na kulturní a sportovní akce, případně jiné akce, prostřednictvím provozovatele kulturní akce, příspěvkovou organizací Smetanův dům Litomyšl, (dále jen „provozovatel“) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva prodávajícího (provozovatel kina, divadla) a kupujícího (zákazník) a platí pouze při rezervaci nebo on-line prodeje vstupenek přes internet.

Smluvní partner

Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává Smetanův dům Litomyšl pouze prodej vstupenek z pověření pro akce Smetanova domu Litomyšl nebo Kinem Sokol. Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a provozovatelem.

Rezervace vstupenek

Zákazník bere na vědomí, že rezervace je nezávazná a v případě, že si vstupenky nevyzvedne ve stanoveném čase před zahájením představení, tak může provozovatel vstupenky uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Stanovený čas je oznámen zákazníkovi ihned po ukončení rezervace v rezervačním systému a zároveň zaslán emailem, pokud byl email správně zadán. Vstupenky si zákazník může vyzvednout v Informačním centru Litomyšl nebo hodinu před akcí v pokladně kina či Smetanova domu, a to sdělením variabilního čísla rezervace. Zákazník může být vyzván k předložení svých identifikačních dokladů personálem za účelem kontroly.

Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenky pouze na 1 představení. Rezervovat vstupenky na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí, že jím zadané kontaktní údaje mohou být zaznamenány v systému za účelem pozdějšího kontaktování provozovatelem. A současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě opakovaného nevyzvednutí vstupenky a neodvolání rezervace, mu může být budoucí rezervace zablokována. Rezervaci lze odvolat osobně nebo telefonicky:

Informační centrum Litomyšl - tel. 461 612 161
Pokladna Smetanova domu - tel. 461 613 239
Pokladna Kina Sokol - tel. 461 612 505

Uvedené obchodní podmínky jsou platné v den provedení rezervace nebo on-line nákupu vstupenek do kulturního zařízení a kina zákazníkem.

Ceny a poplatky při on-line prodeji

Cena vstupenky se uvádí včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty.

Případný předprodejní poplatek, který navyšuje cenu vstupenky, je vždy uveden při výpisu objednávky.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Návštěva divadla pro handicapované
Smetanův dům držitelům průkazky ZTP poskytne 50% slevu na vstupenku, držitelům průkazky ZTP/P 50% slevu na 2 vstupenky včetně doprovodu. Pokud držitel ZTP a ZTP/P uplatňuje slevu na vstupenku, průkazku musí vždy předložit při kontrole vstupenek před akcí. Vstupenky s piktogramem vozíku smí zakoupit pouze osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P. Tato osoba nemá nárok na sedadlo v hledišti.

Máte-li zájem o návštěvu divadla a používáte invalidní vozík
Ve velkém sále Smetanova domu je pro vozíčkáře vyhrazeno jedno místo po obou koncích 2. řady v přízemí. Po konzultaci s uvaděčkou je možné doprovázející osobu usadit na volné sedadlo v těsné blízkosti vozíčkáře.
 

Reklamační řád

Nestandardní situace při prodeji vstupenek, nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce a vracení vstupenek popisuje Reklamační řád (viz níže), který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Bezpečnost dat

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Smetanova domu Litomyšl a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Záruky

Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu http://www.kinosokol.cz a http://www.smetanuvdum.cz s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud bude Smetanův dům Litomyšl a Kino Sokol rušit nebo upravovat akce, zveřejní tyto informace na webových portálech. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči provozovateli.

Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

Účinnost obchodních podmínek

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 10. 2013

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Smetanův dům Litomyšl, příspěvková organizace

Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím webových portálů http://www.kinosokol.cz a http://www.smetanuvdum.cz

Prodej vstupenek se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na kulturní akce prostřednictvím http://www.kinosokol.cz a http://www.smetanuvdum.cz (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek) vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem.

Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí. 

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

Nestandardní situace při prodeji vstupenek

Zákazník má právo na podání reklamace nedojde-li k úplnému a k řádnému nabytí všech zaplacených vstupenek. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek.

V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 1 pracovní den před termínem konání akce, Smetanův dům Litomyšl a Kino Sokol nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní zakoupenou vstupenku (vstupenky). Nastalou situaci řeší pověřené osoby Kina Sokol a Smetanova domu Litomyšl. Pověřená osoba podá zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace.

Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost obdržených údajů. Na základě okamžité reklamace zákazníka bude reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce provozovatele.

V případě, že při koupi vstupenek prostřednictvím internetu došlo sice k odepsání částky z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazují, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí služby si musíte uplatnit v bance, která Vám vystavila platební kartu, jejímž prostřednictvím platba proběhla. Takové reklamace nemůže řešit prov